Združenie human 2 human - h2h - sme sa rozhodli založiť s ušľachtilým cieľom šírenia povedomia orientovaného na osobnostný rozvoj jednotlivcov, ladenie tímov, edukáciu a nekomerčné poradenstvo. 

    Čiastkové ciele napĺňame koncepčnou a koordinačnou činnosťou, organizovaním žánrovo pestrých a rôzne orientovaných vzdelávacích a osvetových aktivít, konferencií, prednášok, workshopov, tvorivých dielní, teambuilding aktivít, školení, besied, kurzov a seminárov a komunikáciou s prvkami facilitácie medzi aktérmi, supervíznou odbornou poradenskou a konzultačnou činnosťou pre skupiny i jednotlivcov - to všetko smerujúce k problematike koučovania, vedenia, všeobecného i odborného vzdelávania, osobnostného rozvoja, zdravého životného štýlu pre členov združenia, laickú aj odbornú verejnosť, osobitne pre deti a mládež.                                                                                                                                 

Váš h2h tím