STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIAČlánok 1

Názov a sídlo


1.1    Názov občianskeho združenia: human 2 human

                      oficiálna skratka: H2H


1.2       Sídlo občianskeho združenia: Kempelenova 3410/1, 010 15 ŽilinaČlánok 2

Ciele


2.1    Združenie H2H je založené, mimo iného, s cieľom šírenia povedomia, edukácie, nekomerčného poradenstva - a nie na dosahovanie zisku. Toto  

          napĺňa najmä    koncepčnou a koordinačnou činnosťou, organizovaním žánrovo pestrých a rôzne orientovaných vzdelávacích a osvetových aktivít, konferencií, prednášok, workshopov, tvorivých dielní, teambuilding aktivít, školení, besied, kurzov a seminárov a komunikáciou s prvkami facilitácie medzi     aktérmi, supervíznou odbornou poradenskou a konzultačnou činnosťou pre skupiny i jednotlivcov - to všetko smerujúce k problematike koučovania, vedenia, všeobecného i odborného vzdelávania, osobnostného rozvoja,     zdravého životného štýlu pre členov združenia, laickú aj odbornú verejnosť, osobitne pre deti a mládež. 


2.2       K čiastkovým činnostiam združenia H2H patria najmä:

•    osvetová, vydavateľská a vzdelávacia činnosť súvisiaca s poslaním združenia,

•    podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných ciest a pracovných pobytov pre členov združenia,

•    vytváranie a vedenie odbornej komunity a zriaďovanie expertných skupín za účelom presadzovanie cieľov združenia,

•     združovanie a sieťovanie odborníkov, podpora spolupráce a výmeny informácií, skúseností z domova a zo zahraničia, podporovanie    

     odborného rastu a vzdelávania,

•    spolupráca s partnermi s obdobnými cieľmi - domácimi a zahraničnými - v súlade s poslaním a činnosťou združenia H2H,

•    vytváranie podmienok pre podporu, šírenie osvety a propagáciu na prospech domácej slovenskej multižánrovej umeleckej, literárnej a  

     remeselníckej tvorby,

•    podpora progresívnych startup-ových projektov a technológií zameraných najmä na rozvoj osobnosti a kolektívu,

•    vydávanie, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a multimediálnych nosičov ako aj podpora iných inštitúcií vydávajúcich tlačoviny a iné nosiče zamerané na oblasti záujmu H2H,

•    multimediálna produkčná činnosť,

•    tvorba multimediálnych projektov,

•    predaj vlastných vzdelávacích a propagačných materiálov, služieb                             a predávanie materiálov a tovarov vydaných, vyrobených inými subjektami - výhradne tovary a služby súvisiace so zameraním a obsahom korešpondujúcim s aktivitami združenia H2H, 

•    tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby vzdelávacích a rozvojových programov,

•    publikačná činnosť, spolupráca s masmédiami, 

•    organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí,                                    či výchovno-rekreačných táborov; organizovanie práce a voľnočasových aktivít detí a mládeže smerovaných k tvorbe a osvojovaniu si tradičných hodnôt, umeleckých a remeselníckych zručností,

•    spolupráca s inými združeniami a nadväzovanie kontaktov - získavanie odborníkov pre spoluprácu vo všetkých vyššie spomenutých oblastiach, 

•    spolupráca so štátnymi orgánmi a s orgánmi samosprávy pre napĺňanie cieľov združenia,

•    zabezpečovanie prostriedkov na pokrytie a financovanie aktivít potrebných            pre uskutočňovanie cieľov združenia - vyvíjanie činnosti smerujúcej                        k získaniu sponzorských finančných a materiálnych darov a príspevkov             pre združenie.Článok 3

Členstvo


3.1    Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická                               a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.


3.2    Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe     žiadosti uchádzača o členstvo.


3.3    Členovia združenia majú právo:

•    podieľať sa na činnosti združenia, 

•    voliť a byť volení do orgánov združenia,

•    obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať                          o stanovisko,

•    byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.


3.4    Členovia združenia majú povinnosti:

•    dodržiavať stanovy združenia,

•    pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

•    podľa   svojho  svedomia,   rozsahu   svojich   možností a   schopností  pomáhať orgánom združenia,

•    platiť členské príspevky,

•    ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.


3.5        Zánik členstva

•    vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena           o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení                   na zasadnutí najvyššieho orgánu,

•    úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, 

•    zánikom združenia,

•    vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

•    vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. 
Článok 4

Orgány združenia


4.1    Orgánmi združenia sú:

•    najvyšší orgán: valné zhromaždenie,

•    štatutárny orgán: výkonný riaditeľ,

•    revízor.


4.2    Najvyšší orgán

•    schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

•    volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu,

•    schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; schvaľuje rozpočet a správu                    o hospodárení,

•    schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu,

•    rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

•    schádza sa minimálne raz do roka - zvoláva ho štatutárny orgán a to najmenej 10 dní vopred,

•    najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.


4.3    Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina     všetkých členov.


4.4    Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými     stretnutiami najvyššieho orgánu.


4.5       Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju     funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.Článok 5

Zásady hospodárenia


5.1    Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.


5.2    Zdrojmi majetku sú členské  príspevky,  dary od fyzických  osôb,  dotácie                     a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.Článok 6

Zánik združenia


    O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľnýý rozpustením rozhoduje najvyšší orgán dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkýýh členov združenia. V prípade zániku združenia likvidáciou poverí likvidátora, ktorýývykoná majetkové vysporiadanie vyrovnaním všetkýýh dlhov a záväzkov a s likvidačným zostatkom majetku naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia so zohľadnením §70 - 75 Obchodného zákonníka.. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.